มันสำปะหลัง เกล็ดมังกร จัมโบ้


เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง เกล็ดมังกรจัมโบ้ ให้ได้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่
ทำอย่างไร เรามีคำแนะนำ พร้อมเทคนิคการเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย
การป้องกันเพลี้ยแป้ง แมลงศัตรูพืชต่างๆ
สอบถาม โทร. 083-2992837

การตรวจวัดค่าต่างๆของดิน เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)
การตรวจหาปริมาณธาตุอาหารในดิน เช่น ธาตุอาหารหลัก เช่น N P K
การทำธาตุอาหารรองเบื้องต้น เช่น Ca Mg S 
การทำธาตุอาหารเสริมเบื้องต้น เช่น Mn Fe B Zn Cu Mo Cl Ni
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ 
การทำระบบน้ำหยด การใช้เครื่องสูบน้ำใช้แก๊ส(ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิง)
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาจากหัวเชื้อ เพื่อใช้ฉีดพ่นหรือรดราดโคนต้นพืช
การขยายผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  Bacillus subtilis (Bs) เพื่อใช้รดราดโคนต้นพืช

ผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  Bacillus subtilis (Bs) มีคุณสมบัติสำหรับป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุ และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคเหี่ยวเขียวในพริก มะเขือ ยาสูบ โรคใบจุดสีม่วงในต้นหอม โรคหัวเน่าเละในพืชพวกขิง ข่า เป็นต้น และยังเป็นจุลินทรีย์ ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้ผงดำปนน้ำตาลนาโนแบบแคปซูล  และแบบซองฟอยล์หรือกระปุก ซึ่งเป็นอาหารรอง อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นเพื่อปรับปรุงดินและเร่งราก
ลำต้น ใบ ดอก และผล รวมทุกสัดส่วนของพืชทุกชนิด

เทคนิคสุดยอด ... การทำหัวเชื้อน้ำสกัดซุปเปอร์เกษตร (Superkaset Compost Tea) เพื่อใช้กับกลุ่มขยายเซลล์พืช เช่น Pro1

ติดต่อได้ที่  083-2992837
www.pro1network.com

22,756