ตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์


นางสาวจิราพร  โตอ้น  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  จังหวัดชัยนาท  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  2552  เยาวชน

2,108